Projekt

Projekt „Breathe the future – hybrid education in VET – hVET” jest odpowiedzią na pojawiające się wyzwania i zmieniające się paradygmaty nauczania – wdrażanie nauczania hybrydowego w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET), podtrzymywanie zaangażowania i motywacji uczniów, a także powielanie doświadczeń na zajęciach online. Celem projektu jest także wspieranie szkół w planowaniu przyszłych okresów zdalnego lub hybrydowego uczenia się, ustrukturyzowaniu praktyk nauczania, rozwijanie kompetencji niezbędnych do realizacji nauczania zdalnego i hybrydowego oraz do likwidacji przepaści cyfrowej. Niezwykle ważne jest zapewnienie uporządkowanego środowiska edukacyjnego VET w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych osób będących w tym sektorze. W projekt hVET zaangażowanych jest 6 partnerów z 5 krajów europejskich (Polski, Turcji, Cypru, Portugalii i Grecji). Są to organizacje zarówno z sektora edukacyjnego jak i spoza niego, co gwarantuje, że w projekcie udział biorą różni eksperci, organizacje o zróżnicowanych perspektywach i zasobach, aby skuteczniej sprostać złożonym wyzwaniom edukacyjnym.

Konsorcjum projektu skupia się na innowacyjności w sektorze VET, podwyższaniu jakości kształcenia zawodowego, wprowadzeniu rozsądnych podejście do edukacji hybrydowej w sektorze VET a także dostarcza wiedzę, umiejętności, postawy i wartości, których nauczyciele i uczniowie VET potrzebują do osiągania sukcesów w pracy i społeczeństwie.


Cele

U podstaw projektu hVET leży podejście edukacyjne oparte na współpracy i innowacji. Bazuje ono na zastosowaniu modelu nauczania hybrydowego (połączenie nauki stacjonarnej i zdalnej) w sektorze VET. Głównym celem projektu hVET jest przygotowanie szkół do nowej, post-pandemicznej edukacji poprzez stworzenie, przetestowanie i wdrożenie modelu nauczania hybrydowego z wykorzystaniem zestawu narzędzi, zasobów i materiałów dostosowanych dla nauczycieli, trenerów, praktyków i uczniów.

Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu hybrydowego w szkołach VET

Wspieranie skutecznego przejścia systemów szkolnictwa w erę cyfrową poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania i uczenia się  

Zwiększenie włączenia i dostępności w edukacji hybrydowej, zwracając szczególną uwagę na osoby pochodzące z grup defaworyzowanych (wykluczenie cyfrowe, przeszkody ekonomiczne, obszary wiejskie)

Wspieranie innowacyjności i kreatywności w VET

Rozwijanie umiejętności zawodowych współczesnych nauczycieli VET

zwiększenie zaangażowania uczniów podczas nauki zdalnej, budowanie ich motywacji wewnętrznej

Wzmocnienie współpracy między szkołami VET i interesariuszami w krajach partnerskich w celu pobudzania innowacji i zapewnienia ciągłości kształcenia niezależnie od okoliczności, promowanie elastycznego podejścia do nauki.

Rezultaty

METODYKA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W SZKOŁACH VET

Ten innowacyjny model jest nową metodologią nauczania i uczenia się dla nauczycieli VET. Polega on na wdrożeniu nowej wersji modelu edukacji hybrydowej z wykorzystaniem najskuteczniejszych elementów edukacji online i offline. Wszystko to dla tworzenia jak najlepszych doświadczeń edukacyjnych dla kadry pedagogicznej i uczniów VET.

NAUCZANIE HYBRYDOWE: CERTYFIKOWANY KURS DLA NAUCZYCIELI VET

Internetowa platforma edukacyjna oparta na koncepcji aktywnego uczenia się dla nauczycieli / trenerów / edukatorów VET w celu rozwijania ich umiejętności stosowania modelu nauczania hybrydowego i promowania elastycznych metod nauczania zapewniających większe zaangażowanie uczniów.

NARZĘDZIE DO BADANIA KOMPETENCJI DLA NAUCZYCIELI VET PRACUJĄCYCH W MODELU HYBRYDOWYM

Narzędzie psychometryczne do diagnozy i pomiaru kompetencji nauczycieli VET (prowadzących zajęcia synchroniczne, online i stacjonarne). Podstawą teoretyczną narzędzia jest Profil Kompetencji Nauczyciela Hybrydowego 2.0 – zestaw niezbędnych umiejętności i wiedzy nauczycieli VET prowadzących lekcje online i lekcje stacjonarne. Profil zostanie stworzony na podstawie badań dokonywanych przez partnerów, dostępnej literatury i doświadczenia ekspertów – trenerów online.
 

TEST DIAGNOZUJĄCY STYL UCZENIA SIĘ UCZNIÓW VET UCZĄCYCH SIĘ W MODELU HYBRYDOWYM

Narzędzie elektroniczne do diagnozy stylów uczenia się uczniów VET, które ma na celu połączenie nowych rozwiązań edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb uczniów.

HYBRYDOWA TAJEMNICA – GRA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW VET

Hybrydowa gra edukacyjna angażująca uczniów VET (cyfrowych tubylców) z różnych szkół na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym (fabuła międzynarodowa). Gra zawierać będzie zadania indywidualne i grupowe (synergię) oraz elementy outdoorowe. Łączy świat rzeczywisty i wirtualny motywując, edukując i inspirując.

Partnerzy

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie

Fundacja OIC Poland, od 1991 roku działająca na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w południowo-wschodniej Polsce, należy do wiodącej grupy organizacji szkoleniowych na Lubelszczyźnie. Głównym celem Fundacji OIC Poland jest przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez realizację programów edukacyjnych i doradczych skierowanych do mieszkańców regionu.

İnstituto Politecnico De Santarem

İnstituto Politecnico De Santarem (IPSantarem) założono w 1979 roku jako publiczną instytucję szkolnictwa wyższego.

IPSantarém angażuje się w podnoszenie kwalifikacji obywateli poprzez tworzenie, przekazywanie i rozpowszechnianie wiedzy, kultury, nauki, technologii i sztuki.

PROGRESS Kalińska, Talik spółka jawna

Szkoła trenerów Progress Kalińska, Talik Spółka Jawna działa na rynku od 18 października 2017r.
 
Zajmuje się obszarem edukacji dorosłych i szkoleniami dla trenerów i edukatorów. Celem działalności jest wspieranie dorosłych w rozwijaniu się i uczeniu się przez całe życie. Firma realizuje swoje cele poprzez projekty szkoleniowe skierowane do osób zaangażowanyhc w edukację młodzieży i dorosłych.

G.G. Eurosuccess Consulting Limited

Eurosuccess Consulting jest organizacją konsultingowo-szkoleniową działającą w obszarze zarządzania projektami, szkoleń i usług konsultingowych. Dzięki dynamicznemu zespołowi młodych naukowców EUROSC zapewnia kompleksowy pakiet usług odpowiadających na potrzeby różnych grup docelowych i organizacji, w zakresie ich możliwości uczenia się przez całe życie, na Cyprze i za granicą.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü jest lokalnym organem publicznym odpowiedzialnym za planowanie i koordynację wszelkiego rodzaju działań edukacyjnych i szkoleniowych, od edukacji przedszkolnej, do ukończenia szkoły średniej w prowincji Antalya, w tym w 5 okręgach na szczeblu centralnym i 14 -prowincjonalnym.

C.M. Skoulidi & Sia E.E.

„p-consulting jest firmą doradczą w zakresie IT i szkoleń. Zajmuje się tworzeniem stron internetowych, transformacją cyfrową oraz doradztwem biznesowym. Współpracuje ze szkołami, instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacjami szkoleniowymi, izbami i innymi organizacjami w Grecji i Unii Europejskiej.

Wydarzenia

1. Pierwsze międzynarodowe spotkanie

1. Pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 13-14 czerwca 2022 r. w Lublinie.

2. Drugie międzynarodowe spotkanie

2. Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 10-11 listopada 2022 r. w Santarem, w Portugalii.

3. Trzecie międzynarodowe spotkanie

3. Trzecie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 18-19 maja 2023 r. w Patras, w Grecji.

Online calls

Partnerzy spotykają się także online, aby podejmować decyzje na temat dalszych kroków i działań w projekcie hVET.