Projekt

Projekt „Breathe the future – hybrid education in VET – hVET” jest odpowiedzią na pojawiające się wyzwania i zmieniające się paradygmaty nauczania – wdrażanie nauczania hybrydowego w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET),
T podtrzymywanie zaangażowania i motywacji uczniów, a także powielanie praktycznych doświadczeń na zajęciach online. Celem projektu jest także wspieranie szkół w planowaniu przyszłych okresów zdalnego lub hybrydowego uczenia się, ustrukturyzowaniu praktyk nauczania, rozwijanie kompetencji niezbędnych do realizacji nauczania zdalnego i hybrydowego oraz do likwidacji przepaści cyfrowej. Niezwykle ważne jest zapewnienie uporządkowanego środowiska edukacyjnego VET w celu zwiększenia umiejętności cyfrowych osób będących w tym sektorze. W projekt hVET zaangażowanych jest 6 partnerów z 5 krajów europejskich (Polski, Turcji, Cypru, Portugalii i Grecji). Są to organizacje zarówno z sektora edukacyjnego jak i spoza niego, co gwarantuje, że w projekcie udział biorą różni eksperci, organizacje o zróżnicowanych perspektywach i zasobach, aby skuteczniej sprostać złożonym wyzwaniom edukacyjnym.

Konsorcjum projektu skupia się na innowacyjności w sektorze VET, podwyższaniu jakości kształcenia zawodowego, wprowadzeniu rozsądnych podejście do edukacji hybrydowej w sektorze VET a także dostarcza wiedzę, umiejętności, postawy i wartości, których nauczyciele i uczniowie VET potrzebują do osiągania sukcesów w pracy i społeczeństwie.hanks to the project, the consortium stirs innovation in VET sector, raise the quality standards of VET education, put in place sensible approaches to hybrid education in VET, as well as provide knowledge, skills, attitudes, and values that VET staff and students will need to be successful in work and community.”


Cele

U podstaw projektu hVET leży podejście edukacyjne oparte na współpracy i innowacji. Bazuje ono na zastosowaniu modelu nauczania hybrydowego (połączenie nauki stacjonarnej i zdalnej) w sektorze VET. Głównym celem projektu hVET jest przygotowanie szkół do nowej, post-pandemicznej edukacji poprzez stworzenie, przetestowanie i wdrożenie modelu nauczania hybrydowego z wykorzystaniem zestawu narzędzi, zasobów i materiałów dostosowanych dla nauczycieli, trenerów, praktyków i uczniów.

Opracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu hybrydowego w szkołach VET

Wspieranie skutecznego przejścia systemów szkolnictwa w erę cyfrową poprzez dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania i uczenia się  

Zwiększenie włączenia i dostępności w edukacji hybrydowej, zwracając szczególną uwagę na osoby pochodzące z grup defaworyzowanych (wykluczenie cyfrowe, przeszkody ekonomiczne, obszary wiejskie)

Wspieranie innowacyjności i kreatywności w VET

Rozwijanie umiejętności zawodowych współczesnych nauczycieli VET

zwiększenie zaangażowania uczniów podczas nauki zdalnej, budowanie ich motywacji wewnętrznej

Wzmocnienie współpracy między szkołami VET i interesariuszami w krajach partnerskich w celu pobudzania innowacji i zapewnienia ciągłości kształcenia niezależnie od okoliczności, promowanie elastycznego podejścia do nauki.

Rezultaty

METODYKA NAUCZANIA HYBRYDOWEGO W SZKOŁACH VET

Ten innowacyjny model jest nową metodologią nauczania i uczenia się dla nauczycieli VET. Polega on na wdrożeniu nowej wersji modelu edukacji hybrydowej z wykorzystaniem najskuteczniejszych elementów edukacji online i offline. Wszystko to dla tworzenia jak najlepszych doświadczeń edukacyjnych dla kadry pedagogicznej i uczniów VET.

NAUCZANIE HYBRYDOWE: CERTYFIKOWANY KURS DLA NAUCZYCIELI VET

Internetowa platforma edukacyjna oparta na koncepcji aktywnego uczenia się dla nauczycieli / trenerów / edukatorów VET w celu rozwijania ich umiejętności stosowania modelu nauczania hybrydowego i promowania elastycznych metod nauczania zapewniających większe zaangażowanie uczniów.

NARZĘDZIE DO BADANIA KOMPETENCJI DLA NAUCZYCIELI VET PRACUJĄCYCH W MODELU HYBRYDOWYM

Narzędzie psychometryczne do diagnozy i pomiaru kompetencji nauczycieli VET (prowadzących zajęcia synchroniczne, online i stacjonarne). Podstawą teoretyczną narzędzia jest Profil Kompetencji Nauczyciela Hybrydowego 2.0 – zestaw niezbędnych umiejętności i wiedzy nauczycieli VET prowadzących lekcje online i lekcje stacjonarne. Profil zostanie stworzony na podstawie badań dokonywanych przez partnerów, dostępnej literatury i doświadczenia ekspertów – trenerów online.
 

TEST DIAGNOZUJĄCY STYL UCZENIA SIĘ UCZNIÓW VET UCZĄCYCH SIĘ W MODELU HYBRYDOWYM

Narzędzie elektroniczne do diagnozy stylów uczenia się uczniów VET, które ma na celu połączenie nowych rozwiązań edukacyjnych oraz indywidualnych potrzeb uczniów.

HYBRYDOWA TAJEMNICA – GRA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW VET

Hybrydowa gra edukacyjna angażująca uczniów VET (cyfrowych tubylców) z różnych szkół na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym (fabuła międzynarodowa). Gra zawierać będzie zadania indywidualne i grupowe (synergię) oraz elementy outdoorowe. Łączy świat rzeczywisty i wirtualny motywując, edukując i inspirując.

Partnerzy

Polska Fundacja Osrodkow Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC POLAND zsiedziba w Lublinie

Fundacja OIC Poland, od 1991 roku działająca na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego w południowo-wschodniej Polsce, należy do wiodącej grupy organizacji szkoleniowych na Lubelszczyźnie. Głównym celem Fundacji OIC Poland jest przeciwdziałanie bezrobociu i wspieranie rozwoju gospodarczego poprzez realizację programów edukacyjnych i doradczych skierowanych do mieszkańców regionu.

İnstituto Politecnico De Santarem

İnstituto Politecnico De Santarem (IPSantarem) założono w 1979 roku jako publiczną instytucję szkolnictwa wyższego.

IPSantarém angażuje się w podnoszenie kwalifikacji obywateli poprzez tworzenie, przekazywanie i rozpowszechnianie wiedzy, kultury, nauki, technologii i sztuki.

PROGRESS Kalińska, Talik spółka jawna

Szkoła trenerów Progress Kalińska, Talik Spółka Jawna działa na rynku od 18 października 2017r.
 
Zajmuje się obszarem edukacji dorosłych i szkoleniami dla trenerów i edukatorów. Celem działalności jest wspieranie dorosłych w rozwijaniu się i uczeniu się przez całe życie. Firma realizuje swoje cele poprzez projekty szkoleniowe skierowane do osób zaangażowanyhc w edukację młodzieży i dorosłych.

G.G. Eurosuccess Consulting Limited

Eurosuccess Consulting jest organizacją konsultingowo-szkoleniową działającą w obszarze zarządzania projektami, szkoleń i usług konsultingowych. Dzięki dynamicznemu zespołowi młodych naukowców EUROSC zapewnia kompleksowy pakiet usług odpowiadających na potrzeby różnych grup docelowych i organizacji, w zakresie ich możliwości uczenia się przez całe życie, na Cyprze i za granicą.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü jest lokalnym organem publicznym odpowiedzialnym za planowanie i koordynację wszelkiego rodzaju działań edukacyjnych i szkoleniowych, od edukacji przedszkolnej, do ukończenia szkoły średniej w prowincji Antalya, w tym w 5 okręgach na szczeblu centralnym i 14 -prowincjonalnym.

C.M. Skoulidi & Sia E.E.

„p-consulting jest firmą doradczą w zakresie IT i szkoleń. Zajmuje się tworzeniem stron internetowych, transformacją cyfrową oraz doradztwem biznesowym. Współpracuje ze szkołami, instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacjami szkoleniowymi, izbami i innymi organizacjami w Grecji i Unii Europejskiej.

wydarzenia

1.TPM in Lublin,Poland 13-14 June 2022

hVET 1.Transnational Project Meeting has been held ON 13-14 June 2022 in Lublin,POLAND.

2.Transnational Project Meeting

2.Transnational Project Meeting has been held on 10-11 November 2022 in Santerem , Portugal

hVET project partners participated to the 3.online meeting on 22 December 2022 to discuss development of project results,Promotional and dissemination activities, quality,evaluation and monitoring activities

Newsy

No posts found